Shrnutí diskuze o organizačních strukturách

S koncem prázdnin se přiblížil čas uzavřít diskusi věnovanou organizačním strukturám a procesům. O zajímavosti tématu svědčí množství příspěvků v diskusním fóru. Co diskuse přinesla?


1) Jaký typ organizační struktury používá vaše firma a zda tato struktura podporuje procesní řízení?
- nejvíce používanou organizační strukturou byla respondenty uváděna struktura liniová, v několika málo případech struktura maticová
- velký počet hierarchických stupňů (tři a více)
- ve většině případů stávající organizační struktura procesy „rozkrajuje“


2) Jaké jsou vaše zkušenosti s přechodem na procesně orientovanou organizační strukturu, co hrálo důležitou roli v procesu transformace?
- přechod na procesní řízení je každodenní boj s liniovým managementem
- jako problém v procesu transformace lze vyčíst rezistenci managementu na všech úrovních
- ve většině příspěvků je patrný strach ze změn při přechodu na procesní řízení
- a někde je přechod na procesní řízení pouhým snem.
- klíčem k úspěchu je komunikace, jasný koncept, nekompromisnost, sázka na lidi a týmové hráče, zviditelnění úspěšných kroků transformace


3) Jaké je postavení vlastníků procesů a dalších osob odpovědných za procesní řízení, jaké jsou jejich pravomoci a odpovědnosti?
- v mnoha uváděných případech není vlastník procesu definován vůbec
- vlastníci procesu často splývají s manažerskými pozicemi, například vlastníky procesu tvoří liniový manažeři s příslušnými pravomocemi
- tam, kde je vlastník procesu ustaven jako zvláštní pozice, nemá vždy pravomoci k řízení procesu, ale plní jen funkci dohledu nad procesem
- roli vlastníka procesu mohou převzít například manažeři zakázek


4) Jakým způsobem využíváte BPM pro popis pracovních pozic a kompetencí v rámci organizačních jednotek?
- pro popis pracovních míst jsou využívány procesní modely již běžně
- základem je zmapování procesů a jejich provázání s organizační strukturou přes role
- popisy pracovních pozic mohou být generovány jak z procesních modelů, tak z provázaných ERP systémů


5) Jsou dle vašeho názoru s procesním řízením spojeny nevýhody resp. rizika?
- zásadní nevýhody procesního řízení nebyly v diskusi uváděny, spíše byla popsána rizika spojená s přechodem a výsledkem implementace procesního řízení
- hraní si na procesy - výsledek procesního je takový, že procesní řízení je jen fikce
- nepochopení managementu a z toho plynoucí blokování aktivit vedoucích k zavedení procesního řízení
- nepochopení elementárních principů procesního řízení a špatná identifikace procesů

6 Comments:

ata said...

Možné alternatívní příčiny těžkostí aplikace procesního řízení

Jestliže takové množství manažérů, jaké vychází jednak z výsledků výskumu VŠE [1] a s odstupem více jak dvou let z této veřejné diskuze o organizačních strukturách, by mělo být neochotných, neznalých anebo neschopných, potom je třeba se zamyslet nad samotnými normami, jestli teoretické principy a praktické zkušenosti, ze kterých vychází, jsou adekvátně a dostatečně transformovány do polohy, umožňující jejich praktickou realizaci v reálných podmínkách (teda i případné neochoty, neznalosti anebo neschopnosti manažmentu) a konkrétních odvětvích a oborech podnikatelské a jiné činnosti.

Jestliže porovnáme normy ISO s normou CMM (s uvážením, že tato norma byla původně vytvořena pro jednu specifickou oblast a to informačních technológií) potom můžeme zjistit některé zásadní rozdíly

1) Americká norma předpokládá a vychází z toho, že firmy se reálně nachází na různé úrovni rozvoje.
Proto je certifikace podle CMM je řešena tak, že

a) umožňuje manažmentu zjistit, na které úrovni rozvoje sa nachází jejich firma v porovnání s Best Practices v její konkretní oblasti činnosti,

b) dáva manažmentu jasné dispozice prostřednictvím KPAs Key Process Areas, na které se mají zaměřit, aby buď dosáhli a ve své činnosti využili a plně zhodnotili všechny možnosti dosažené úrovně, pokud jsou na jejím začátku, anebo, aby se dostali na najbližší vyšší úroveň,

c) certifikace podle CMM potom potvrdzuje reálně dosaženou úroveň rozvoje firmy.

V praxi totiž není reálné, aby kterákoliv firma byla v jednom kroku schopna dosáhnout stav, kdy jsou její procesy stanovené, zdokumentované, realizováné a zlepšováné, jak to vyžaduje norma ISO, pokud se na začátku certifikace nenachází přímo na úrovni, na které je už má správně stanovené, správně zdokumentované a správně realizované. Potom je může reálně začít i zlepšovat.

Je zřejmé, že převážná většina českých firem (čest výjimkám) se na této úrovni rozvoje ještě reálně nenachází.

2) kromě respektování různých úrovní rozvoje jednotlivých firem, norma CMM uvádí pro každou úroveň pro ni specifické KPAs Key Process Areas - přičemž však tyto KPAs jsou konkrétní a teda jsou v různých odvětvích a oborech činnosti různé. Sama CMM byla vytvořena s KPAs jenom pro oblast informačních technologií.

Pro správné pochopení váhy toho, co norma ISO teda ve skutečnosti požaduje od jednotlivých firem, jestliže tyto konkrétní, odvětvově a oborově specifické KPAs chybí, stačí úvést, že první verze CMM byla, jak je známé, výsledkem několikaleté výskumné činnosti SEI při Carnegie Mellon University.

Tyto skutečnosti mě vedou k domněnce, že příslušný podíl na příčinách přetrvávajících těžkostí při zavádění procesního řízení má i aktuální spůsob sestavení a tím i praktického aplikování normy ISO.

frantisek.severa@gmail.com

[1] Truneček, J.: Procesní řízení v českých firmách. In: Moderní řízení, roč. 39, 2004, č.2, s. 26-29, ISSN 0026-8720

Anonymní said...

Můžete sem pro mě neznalého uvést nějaké odkazy na použití CMM? Já jsem se s touto normou zatím opravdu nesetkal, iso 9000 docela znám. Určitě to bude zajímat další čtenáře.

Anonymní said...

Rád vyhovím

http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model

možná to není nejlepší reference (viz např. poznámka recenzenta) ale poskytuje celkový přehled

normu vytvořil a spravuje Software Engineering Institute (SEI) při Carnegie Mellon University, který byl (nejenom) za tímto účelem založen z podnetu amerického ministerstva národní obrany v roce 1984, aby se snížili výdaje americké vlády na neúspěšné informační projekty

frantisek.severa@gmail.com

Anonymní said...

původní informace je možné nalézt zde

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/

frantisek.severa@gmail.com

Anonymní said...

Díky za odkazy, rád se podívám.

Anonymní said...

Mám pocit, že CMM je z bláta do louže - přímo tady na portálu jsem našel http://www.procesy.cz/ke_stazeni/Mene_modelu_zralosti.pdf

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services